Mediacja rodzinna

CZYM JEST MEDIACJA?

Mediacja to poufny sposób rozwiązywania sporu lub konfliktu, w którym fachowo przygotowany, niezależny i bezstronny mediator za dobrowolną zgodą stron pomaga im samodzielnie poradzić sobie z konfliktem.

Mediacja pomaga jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania konfliktu. W efekcie mediacji często dochodzi do zrozumienia drugiej strony i wypracowania ugody (w niektórych spornych sprawach).

JAK PRZEBIEGA MEDIACJA?

Spotkania mediacyjne trwają na ogół od jednej do dwóch-trzech godzin. Zazwyczaj potrzebne dą dwa do pięciu spotkań. W trakcie pierwszego spotkania mediator informuje o przebiegu i zasadach mediacji, ustalają, czy sprawa może być rozwiązana na drodze mediacji oraz potwierdzają dobrowolny udział w rozmowach. Każda ze stron ma też możliwość przedstawienia swojej sytuacji, własnych potrzeb oraz oczekiwań wobec mediacji. To, co dzieje się podczas sesji zostaje w „czterech ścianach” pokoju, w którym prowadzone są rozmowy. Mediator gwarantuje całkowitą dyskrecję.

ZASADY MEDIACJI RODZINNYCH

1. Dobrowolność

Do mediacji przystępujecie dobrowolnie. Nie jesteście zmuszani do udziału, osiągnięcia porozumienia czy do wyboru konkretnych rozwiązań. Swoboda decyzji zwiększa waszą odpowiedzialność za zadowalające rozwiązanie konfliktu i kształt porozumienia.

2. Bezstronność mediatora

Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równym stopniu angażuje się w pomoc dla każdego z was. Nie ocenia zarówno osób i ich zachowań, nie poszukuje winnych zaistniałej sytuacji.

3. Neutralność mediatora

Mediator nie jest zwolennikiem jakiegoś konkretnego rozwiązania, jest w stanie zaakceptować każde, które uznacie za właściwe w waszej sytuacji, nie podsuwa wam rozwiązań i nie ocenia składanych przez was propozycji.

4. Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji

Mediator nie podejmuje za was decyzji i nie rozstrzyga sporu. Nie jest sędzią, ani arbitrem. Jego rolą jest zachęcanie was do aktywnej współpracy przy poszukiwaniu rozwiązania.

5. Poufność

Mediacja ma charakter poufny. Jej przebieg i rezultaty objęte są tajemnicą. Poufność ujawnianych podczas mediacji faktów, opinii, uczuć czy zachowań zwiększa poczucie bezpieczeństwa i buduje otwartość.

JAKIE SĄ ZALETY MEDIACJI RODZINNEJ?

Na ogół bardziej skuteczna i tańsza niż proces sądowy

Żadna decyzja nie zostaje podjęta bez zgody osób zainteresowanych rozwiązaniem sporu, zazwyczaj prowadzi więc do sytuacji obopólnej wygranej

Osoby uczestniczące w mediacji chętniej stosują się do powziętych ustaleń ze względu na to, że same wypracowały i uzgodniły warunki porozumienia

Rozpoczynając mediację strony niczego nie ryzykują, gdyż każda z nich w każdej chwili może odstąpić od udziału w niej. Poufność i prowadzenie rozmów w warunkach prywatności, pozwala na otwartość, szczerość i ochronę reputacji

Mediacja umożliwia opowiedzenie o swoich przeżyciach oraz nazwanie swoich potrzeb w atmosferze poufności, spokoju, akceptacji

Mediacja pozwala na wsłuchanie się w uczucia i potrzeby drugiej strony oraz lepsze zrozumienie powodów jej zachowań

Mediacja prowadzi do zawarcia ugody uwzględniającej potrzeby i interesy wszystkich osób

Mediacja pomaga w utrzymaniu relacji, które będą lub powinny trwać w przyszłości, a niekiedy umożliwia wybaczenie doznanych krzywd i pojednanie

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA RODZINNA MOŻE BYĆ PROWADZONA?

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, a także spoza rodziny, o ile tylko same strony chcą w mediacji uczestniczyć.

Mediację rodzinną warto stosować w sprawach takich jak:

– konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii)

– konflikty między rodzicami i dziećmi (także dorosłymi dziećmi)

– pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku

– konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych

– spory wynikające z gospodarowania współwłasnością

– w sytuacji rozejścia się rodziców

– kontakty dziecka z członkami rodziny

 

 

W JAKICH SYTUACJACH MEDIACJA RODZINNA NIE POMOŻE?

Kiedy w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc.

Kiedy jedna z osób lub obydwoje są uzależnione od alkoholu lub narkotyków.

Kiedy jakieś niedawne traumatyczne przeżycia uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w rozmowach.

Kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne.

Kiedy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub posłużyć się nią do osiągnięcia jakichś ukrytych celów (np. zdobycia informacji, dokumentów, wymuszenia rozwiązania, ukrywając przy tym swoje prawdziwe intencje).

Kiedy różnica sił między stronami konfliktu sprawia, że w praktyce nie jest możliwe wypracowania porozumienia korzystnego dla obydwu stron.


Mediacje rodzinne prowadzi: Katarzyna Dzido

mediator, familiolog, doradca rodzinny, teolog małżeństwa i rodziny.

Ukończyła studia z zakresu nauk o rodzinie (specj. poradnictwo i mediacje) oraz teologii małżeństwa i rodziny na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a także szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych zgodnie ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Brała udział w zagranicznym stażu w The Life Institute w Dublinie, obecnie w trakcie podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych, działa w ośrodku wychowawczym dla dziewcząt w Krakowie.

Kontakt:

krakowmediacje@gmail.com

tel. 506 744 048