Rada Parafialna

W dniu 3 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu, powstała nowa Rada Parafialna, na okres 4 lat.

Członkowie Rady Parafialnej z urzędu

 1. Janusz Korepta
 2. Piotr Adamarek
 3. Bartosz Zaborowski
 4. Piotr Radzicki – nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej
 5. Ligas Maciej – nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej

Członkowie Rady Parafialnej z nominacji Proboszcza

 1. Bednarczyk Marta
 2. Chmielarski Rafał
 3. Handzel Zbigniew
 4. Kursa Mieczysława
 5. Kurzyniec Rafał
 6. Łącka Monika
 7. Machlowski Piotr

Członkowie Rady Parafialnej z wyboru

 1. Bondyra Wiesław
 2. Berska Maria
 3. Ćwikła Łukasz
 4. Dymon Aleksandra
 5. Kaltenberg Marek
 6. Najbar Mieczysława
 7. Orłowski Adam
 8. Pryk Józef
 9. Symołon Joanna
 10. Wójcik – Gut Agnieszka

Regulamin wyboru i funkcjonowania Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Parafii Matki Bożej Różańcowej w Krakowie

 1. Celem Rady Parafialnej jest wspomaganie Księdza Proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
 2. Przewodniczącym Rady Parafialnej jest Proboszcz Parafii
 3. Rada Parafialna posiada jedynie głos doradczy.
 4. Kadencja Rady Parafialnej trwa 4 lata.
 5. Z chwilą wakatu na urzędzie proboszcza, działalność Rady Parafialnej ulega zawieszeniu.
 6. Kandydatami na członków do Rady Parafialnej są pełnoletni (przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, nie dokonali apostazji, regularnie uczestniczą w niedzielnych Mszach, uczestniczą w życiu wspólnoty parafialnej, uczestniczą w regularnych spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez Parafię lub należą do grup duszpasterskich działających w Parafii.
 7. W skład DRP wchodzą członkowie:
  • z urzędu: – kapłani pracujący w parafii, Nadzwyczajny (- ni) Szafarz (Szafarze) Komunii Świętej
  • z nominacji: 7 osób – parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe przydatne w sprawach gospodarczych, wychowawczych i duszpasterskich
  • z wyboru: 10 osób – Są to przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów działających w naszej Parafii (Ruch Światło-Życie, Żywy Różaniec, Stowarzyszenie Mayday, chór Parafialny „Kanon”, Grupa Modlitewna, Liturgiczna Służba Ołtarza, Zespół Muzyczny „Cantate Rosariae”), uczestników stałych spotkań formacyjnych (Parafialna Szkoła Biblijna) oraz osoby nie należące do powyższych grup i wspólnot, ale zaproponowane przez kogoś z tych wspólnot.
 8. Lista dodatkowa, składa się kandydatów spoza grup parafialnych, stowarzyszeń i ruchów i nie może liczyć więcej niż 3 osoby. Zgłoszeni na tę listę muszą mieć rekomendację pisemną przynajmniej pięciu osób z grup parafialnych oraz akceptację Księdza Proboszcza.
 9. Zebrania Rady Parafialnej zwołuje proboszcz i im przewodniczy.
 10. Zebrania powinny się odbywać 2 do 4 razy w roku, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
 11. Członkowie DRP powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła. Wyznawanie i głoszenie poglądów sprzecznych z nauczaniem doktrynalnym Kościoła Katolickiego powoduje zawieszenie mandatu radnego!!!
 12. Z każdego posiedzenia Rady Parafialnej należy sporządzić protokół.
 13. Wybór członków Rady Parafialnej, po upływie kadencji, dokonuje się w terminie określonym przez Księdza Proboszcza i podanym do wiadomości dla wszystkich uprawnionych do głosowania.
 14. Członkowie Rady Parafialnej z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani.
 15. Procedura wyborcza.
 • Każda grupa, ruch lub stowarzyszenie zgłasza (ale nie musi zgłosić)  kandydatów według następującej  reguły:
 • Każdy krąg DK może zgłosić 1. kandydata lub kandydatkę do Rady Parafialnej
 • Każda Róża Żywego Różańca – 1
 • Stowarzyszenie Mayday – 1
 • Zespół Cantate Rosariae – 2
 • Chór Parafialny Kanon – 2
 • LSO – 1
 • Ruch Światło-Życie – 1
 • Szkoła Biblijna może zgłosić 2 osoby
 • Grupa Modlitewna – 1

Rekomendowani spoza działających przy parafii grup,  zespołów i   stowarzyszeń – 3 kandydatury
Z zebranych kandydatur sporządzona jest lista wyborcza według kolejności alfabetycznej. Z niej członkowie ruchów, grup i stowarzyszeń wybiorą 10 osób do Rady Parafialnej.
Na karcie wyborczej będzie można skreślić tylko trzy nazwiska, stawiając znak X. Gdy na karcie wyborczej pojawi się więcej niż trzy znaki głos będzie nieważny.